معدن کاران سپاهان

مدیر عامل :    
امیر مسعود خراسانی
مدیرداخلی:     

تلفن : 03133801280
فکس 03133807670
تلفن همراه -
اآدرس اصفهان . شهرک صنعتی محمودآباد
Madankaran190150  Madankaran1   
 تولید و عرضه دستگاه ها و لوازم و تجهیزات معدنی و حفاری