موتیف

مدیر عامل :    
ااشکان ساسانی
مدیرداخلی:     

تلفن : 021-56230383
فکس 021-56230383
تلفن همراه -
اآدرس اینترنتی
اwww.waterjetmotif.com
New1  New3   
 تولید و عرضه دستگاه ها و لوازم و تجهیزات معدنی و حفاری