دنا ماشین قطب

مدیر عامل :    
محمد علی قطب
مدیرداخلی:     

تلفن : 031-33800322
فکس 031-338045050
تلفن همراه -
اآدرس اینترنتی
www.dena-machine.com
New7  New1   
 تولید و عرضه دستگاه ها و لوازم و تجهیزات معدنی و حفاری