دلتا راه ماشین

مدیر عامل :    
رحیم امین زاده
مدیرداخلی:     

تلفن : 021-88335701
فکس 021-88335702
تلفن همراه -
اآدرس اینترنتی
www.DRMCO.ir
New9  New10   
 تولید و عرضه دستگاه ها و لوازم و تجهیزات معدنی و حفاری