تولیدی فرحناکی

مدیر عامل :    
مهدی فرحناکی
مدیرداخلی:     

تلفن : 021-22724260
فکس 021-22723704
تلفن همراه -
اآدرس اینترنتی
www.FTgroup.ir
New1  New10   
 تولید و عرضه دستگاه ها و لوازم و تجهیزات معدنی و حفاری