صدور مکانيزه پروانه اکتشاف معادن آزمايشي اجرا میشود

 

مديرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: سامانه« کاداستر» معادن به عنوان بخشي از طرح ايجاد سامانه اطلاعات مکاني وزارت صنعت، معدن و تجارت تا فرآيند صدور پروانه اکتشاف به اتمام رسيد.اسدالله کشاورز با اعلام اين خبر، افزود: پس از انجام چندين دوره کار کارشناسي و برگزاري جلسات تحليل و بررسي فرآيندها، متناظر با آيين نامه جديد قانون معادن، طرح آزمايشي «کاداستر»معادن تا صدور پروانه اکتشاف در استان آذربايجان شرقي به اجرا درآمد.

مديرکل دفتر امور اکتشاف معاونت امور معادن و صنايع معدني خاطر نشان کرد: با اجرا شدن اين سامانه کليه روالهاي کاغذي حذف شده و سيستم به صورت مکانيزه اقدام به صدور پروانه اکتشاف مي کند.کشاورز در ادامه يادآورشد: با توجه به اينکه لازمه پياده سازي سيستم کاداستر معادن در کشور انجام طرح ساماندهي محدوده هاي معدني است با اتمام اين طرح در استان آذربايجان شرقي و رفع نواقص مربوط به اين محدوده ها ، اين سيستم در اين استان آذر بايجان شرقي قابليت پياده سازي را پيدا کرد.

وي در پايان گفت: جلسات تحليل فرآيندها تا صدور پروانه بهره برداري در حال برگزارياست و تا ماه آينده اين فرآيند نهايي شده و با اتمام طرح ساماندهي محدوده هاي معدني اين سامانه در کل کشور اجرايي خواهد شد.