نگاهي بر عملکرد 6 ماهه سرمايه گذاري توکا فولاد

پايگاه خبري معدن نيوز-شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد با انتشار پيش بيني هاي سال مالي 93 ميزان سود هر سهم سال مالي جاري را معادل 362 ريال‌اعلام کرده است و طي 6 ماه نيز معادل 19 ريال‌به ازاي هر سهم کنار گذاشت. به گزارش معدن نيوز شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد پيش بيني عملکرد سال مالي منتهي به 31 خرداد ماه 93 را با سرمايه 260 ميليارد ريال مبلغ 550 ريال و در بهمن ماه 92 مبلغ 361 ريال اعلام کرده بود که اين رقم در اسفند ماه سال جاري به مبلغ 362 ريال رسيدو طي دوره 6 ماهه با اختصاص 19 ريال‌سود به ازاي هر سهم معادل 5 درصد از پيش بيني هايش را پوشش داد. اين شرکت پيش بيني عملکرد تلفيقي سال مالي 93 را با سرمايه 260 ميليارد ريال در تير و آبان ماه 92 مبلغ 948 ريال و در آبان و آذر ماه 92 مبلغ 979 ريال اعلام کرده بود که با سرمايه 610 ميليارد ريالدر دي ماه 92 مبلغ 532 ريال ، در 28 دي ماه 92 مبلغ 497 ريال و در بهمن ماه 92 مبلغ 531 ريال اعلام کرده بود که اين رقم در اسفند ماه سال جاري به مبلغ 512 ريال رسيد. لازم به ذکر است به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ دي ماه 92، سرمايه شرکت از مبلغ 210 ميليارد ريال به مبلغ 610 ميليارد ريال (از محل سود انباشته مبلغ 85 ميليارد ريال و از محل مطالبات و آورد نقدي مبلغ 265 ميليارد ريال) معادل 135درصد افزايش يافته است.