انتخابات اتحادیه سنگ تهران

انتخابات اتحادیه سنگ تهران فردا برگزار می شود،در این انتخابات گروه حامیان سنگ فروش تهران،حامی جناب آقای محمد حسین فرج زاده رییس هیئت مدیره بازار سنگ پایتخت شده است.