بازارهای سنگ استان اصفهان

استان اصفهان دارای تعداد زیادی بازار سنگ فعال در نقاط مختلف شهر می باشد