بازارهای سنگ استان البرز

استان البرز از استان های فعال در زمینه سنگ و ساختمان می باشد.