بازارهای سنگ استان همدان

استان همدان به عنوان یکی از بزرگ ترین استان های فعال در صنعت انواع سنگ های تزئینی از قطب های اصلی ایت صنعت به شمار می رود.