تفسير و تحليل نتايج آزمايش برش مستقيم برجا بر روي ناپيوستگي هاي صفحه اي با نگرشي بر ناپیوستگی MJ28 تکیه گاه چپ سد کارون ۴

 

چكيده

در اكثر كارهاي ژئوتكنيكي نزديك سطح زمين مثل پي سدها، نيروگاهها وسطوح شيبد ار رفتار مكانيكي توده سن گ ها به طور عمده از وجود و خواص درزه ها تأثير م ي پذيرند ، به خصوص زماني كه ماده سنگ از مقاومت نسبتاً بالايي برخوردار باشد. آزمايش برش مفيدترين و رايجترين آزمايش براي بدست آوردن پارامترهاي مقاوم ت برش ي درزه در تحليل و آناليز پروژ ه هاي مهندسي سنگ م ي باشد. انتخاب مقدار مقاومت برشي مناسب نه تنها بستگي به درستي انجام آزمايش و اطلاعات به دست آمده از آن دارد، بلكه لازم است كه تفسير دقيق و ماهرانه ا ي از اين اطلاعات در را ب طه با رفتار توده سنگ انجام شو د . در ساختگاه سد كارون 4 مشخص گرديد كه كه در تكي ه گاه چپ سد واقع شده، مي تواند پايداري تكي ه گاه مذكور رابا مشكل MJ بزرگ درزه 28 مواجه كند. لذا انجام آزمايشهاي دقيقتر جهت شناسايي هندسه بزرگ درزه فوق، شرايط سطح آن در عمق و مقاومت برشي آن ضرورت پيدا كر د . لذا مقادير پارامترهاي مقاومت برشي حاصل شده از آز مايش برش در مقياس آزمايش مورد تحليل قرار گرفتن د .همچنين با توجه به برداشت پارامترهاي مورد نياز معيار بارتن از سطح بلوكهاي آزمايش، مقادير پارامترهاي مقاومت برشي توسط معيار تجربي بارتن و منحني هاي بدون بعد ارائه شده توسط وي مورد بازنگري قرار گرفت. در نهايت زواياي اصطكاك پيك، نهايي و باقيمانده براي بلوكهاي آزمايش استخراج گرديدند كه با لحاظ كردن اثر مقياس اين مقادير براي بزرگ درزه نيز تعيين شدند.

 


دانلود مقاله