رشد غير منتظره توليد مس تايگر در سال 2014

براساس اعلام شرکت تايگر، توليد مس کاتد در سال 2014 حدود 25 هزار تن افزايش و پس از آن سطح توليد به 50 هزار تن در سال ارتقاء خواهد يافت.
براساس گزارش هاي منتشره از سوي شرکت معدنکاري مس تايگر ريسورسز توليد مس توسط اين شرکت در سال 2013 بيش از 4000 تن ميزان پيش بيني شده بوده است که در عمليات معدن کيپوئي 41 هزار و 255 هزار تن مس محتوي در کنسانتره به عمل آورده است. 
اين شرکت اعلام کرد:اين رقم بالاتر از راهنماي توليد کل سال براي مرحله نخست کارخانه اچ ام اس در جمهوري دموکراتيک کنگو بود که بين 41 هزار تا 43 هزار تن را در بر مي گرفت. 
براد ماروود مدير عامل تايگر گفت: دستيابي اين کارخانه به رقمي بيش از 41 هزار تن، 4000 تن بالاتر از راهنماي توليد، بسيار خوشحال کننده و شاهدي بر تعهد کارکنان و همچنين گروه مديريتي شرکت است.
وي افزود: کارخانه اچ ام اس در بخش عمده اي از سال 2013 با ظرفيتي بيش از ظرفيت اسمي خود کار کرده است که انتظار مي رود اين کارخانه در سال 2014 حدود 39 هزار تن مس محتوي در کنسانتره، 81 درصد بيشتر از راهنماي توليد اوليه 21 هزار تني، توليد کند.