پيش بيني ميزان تراوايي سنگ مخزن با استفاده از دادههاي پتروفيزيکي

چكيده

تراوايي مهمترين پارامتر كليدي در توصيف يك مخزن هيدروكربوري ميباشد. مقادير تراوايي معمولا از آزمايش هاي چاه و مغزههاي حفاري بدست ميآيد. لذا بايد توجه داشت كه اغلب دادههاي بهدست آمده از مغزهها و آزمايشهاي چاه در تعداد كمي از چاههاي يك ميدان موجود است. از طرفي تقريبا در تمامي چاههاي ميدان نمودارنگاري صورت ميگيرد. بنابراين استفاده از روشهايي كه بتوانند از روي نمودارهاي چاه نگاري به تخمين پارامترهاي فوق بپردازند بسيار مفيد خواهد بود. پيشبيني تراوايي مناسب و رسم توزيع آن با استفاده از نمودارهاي چاه پيمايي از اهداف اصلي اين تحقيق ميباشد. لذا براي نيل به اين هدف، از روش شبكه عصبي براي ايجاد مدل تراوايي ميدان نفتي مشترك پارس جنوبي كه در خليج فارس و در ١٠٠ كيلومتري ساحل واقع است، استفاده شده است. نتايج بهدست آمده نشان ميدهد كه مدل مذكور به خوبي قادر به تخمين مقادير تراوايي در نقاط مختلفي از مخزن مورد مطالعه ميباشد.


دانلود مقاله