بررسی اثرات تغیر محیط رسوبی بر پارامترهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی خاک (رودکارون بازه اهواز تا خرمشهر)

چكیده

محدوده مورد مطالعه در این تحقیق بخشی از رودکارون، واقع در قسمت جنوب غرب دشت خوزستان میباشد که از اھواز تا خرمشھر (سه شاخه حفار) امتداد دارد. نوع محیط رسوبی در این منطقه یکسان نبوده، بهطوریکه از محل سه شاخه حفار (محل بھم پیوستن کارون، اروند و بھمنشیر) تا قسمت بالادست ده آبخوری (سلیمانیه) حدواسط جزر و مدی بوده و از این منطقه تا قسمت بالادست اھواز را یک محیط آب شیرین تشکیل داده است. نھشتهھای مورد مطالعه در این محیطھا را رسوبات دوران چھارم زمینشناسی (کواترنر) تشکیل داده است که غالباً رس، سیلت و ماسه میباشند. ھدف از ارائه این تحقیق، بررسی پارامترھای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی محیطھای رسوبی جھت تشخیص مشابھت یا متفاوت بودن شرایط این محیطھا در منطقه میباشد که این امر با مقایسه و تحلیل اطلاعات حاصل از گمانهھای ژئوتکنیکی پروژهھای مختلف موجود در منطقه در غالب نمودارھایی انجام گرفته است. نتایج حاصل از این تحلیلھا حاکی از متفاوت بودن پارامترھای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی نھشتهھای دو محیط میباشد که در نھایت نشانگر شرایط متفاوت این دو محیط است. 


دانلود مقاله