اجرای پرده آبند در زیر دیوار آببند در ساختگاھھای با ضخامت زیاد آبرفت

چكیده:

درک درست شرایط زمین شناسی به منظور طراحی و اجرای موفق یک پروژه آبی ، بیشترین اھمیت را دارد . در این بین طراحی و اجرای دیوار آببند و پرده آببند جھت جلوگیری از فرار آب از زیر و یا تکیه گاھھای سد اھمیت ویزه ای دارد. دیوار آببند در واحد ھای آبرفتی اجرا می شود ، جنس آن بتن پلاستیک و نفوذناپذیر می باشد . پرده آببند در واحد ھای سنگی و به ندرت در آبرفت اجرا می شود . در روش پرده آببند از دوغاب سیمان جھت پر کردن ناپیوستگی ھا ، ضعف ھای موجود در سنگھا و در نھایت جھت جلوگیری از نشت آب استفاده می شود.در ساختگاه ھائی که ضخامت آبرفت کم (کمتر از ١٠ تا ٢٠ متر) است ، میتوان آبرفت را برداشت و در صورتی که سنگ نیاز به عمیات تزریق داشته باشد ، آنرا تزریق کرد. ولی در ساختگاھھای که ضخامت آبرفت زیاد(بیش از ٥٠ متر) است ، امکان برداشتن ابرفت وجود ندارد و باید سنگ پی زیر آبرفت با ارائه یک طرح مناسب، تزریق و آببند شود . در بین روشھای متفاوتی که وجود دارد ، روش کارگذاری لوله داخل دیوار آببند ، مناسب ترین روش می باشد . در این روش صدمه ای به دیوار آببند وارد نجواھد شد.


دانلود مقاله