تعیین سنگ منشأ آب ھای زیرزمینی با استفاده از نسبت ھای یونی (مطالعه موردی : دشت حسن آباد، کرمانشاه)

چکیده

آب ھای زیرزمینی از منابع اصلی شرب، کشاورزی و صنعت در ھر منطقه می باشند. لذا تعیین منشأ آب ھای زیرزمینی به منظور مدیریت این منابع مھم می باشد. در این پژوھش منشأ آب ھای زیرزمینی دشت حسن آباد، کرمانشاه با استفاده از نسبت ھای یونی تعیین شده است. به این منظور از شش چاه بھره برداری و یک چشمه کارستی نمونه برداری شده است. اندازه گیری ھدایت الکتریکی، دما و pH در محل انجام شده است. آنالیز یون ھای اصلی LF و 90 Multiline P4با استفاده از دستگاه ھای در آزمایشگاه آب منطقه ای کرمانشاه صورت گرفته است. رابطه بین کلسیم و منیزیم، کلسیم و سدیم، سدیم و کلر و سایر نسبت ھای یونی و ھمچنین نمایه ھای اشباع مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج، منشأ آب ھای زیرزمینی دشت حسن آباد سازندھای تفکیک نشده آسماری شھبازان می باشند. دولومیتھای شھبازان نقش مھم تری در تغذیه آبخوان ذکر شده ایفا می کنند.


دانلود مقاله