ارزیابی خصوصیات ھیدروژئوشیمیایی آبھای زیرزمینی دشت رومشگان، لرستان، ایران

چکیده

در این پژوھش اثر سازندھای زمینشناسی و فعالیتھای کشاورزی در کیفیت آبھای زیرزمینی دشت رومشگان بررسی شده است. به این منظور ٢۵ نمونه از آبھای زیرزمینی این منطقه با پراکندگی و (pH) اسیدیته ،(EC) مناسب در تمام طول دشت جمع آوری شده است. پارامترھای ھدایت الکتریکی دما در محل نمونه برداری اندازه گیری شدند. به منظور ارزیابی نقش سازندھای منطقه بر کیفیت منابع آب زیرزمینی، غلظت کاتیونھا (کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم) و آنیونھای اصلی (کلر، سولفات و بی- کانیھای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده (SI) کربنات) تعیین شد و شاخص اشباع نشان میدھد که یونھای بیکربنات، سدیم، کلر و سولفات (به ترتیب ناشی از ھوازدگی شیمیایی کربناتھا، ھالیت و ژیپس) یونھای غالب در آبھای زیرزمینی مورد مطالعه ھستند. غلظت یونھای کلر و سولفات در آب زیرزمینی موجود در مناطق متأثر از سازند گچساران بسیار بیشتر و شاخص اشباع یونھای ھالیت، ژیپس و انیدریت در این مناطق منفی است. به منظور یافتن اثر فعالیتھای کشاورزی بر کیفیت آب زیرزمینی منطقه رومشگان، غلظت نیترات و فسفات در این آبھا و رابطه یونھای مختلف با نیترات و کل مواد جامد محلول تعیین گردید. نتایج به دست آمده نشان میدھد که در مناطق میانی دشت رومشگان، غلظت نیترات آبھای زیرزمینی بیشتر از میزان استاندارد سازمان بھداشت جھانی باشد که این امر نشانگر تأثیر فعالیتھای کشاورزی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت (WHO ،۵٠mg/l) است. نوع محصولات کشت شده و نیاز متفاوت آنھا به کود، سبب تفاوت غلظت نیترات در قسمتھای مختلف دشت رومشگان شده است.


دانلود مقاله