بررسی عوامل مؤثر بر همگرایی روش هاردي کراس در تحلیل شبکه هاي تهویه معادن

  • پرینت

چکیده

تجزیه و تحلیل شبکههاي تهویه یکی از مهمترین مراحل تهویه معادن به شمار میرود. روش هاردي کراس یکی از قدیمیترین و از جمله متداول- ترین روشهاي تحلیل شبکههاي تهویه است. این روش یک روش حل تکراري است و طی آن تکرار معادلات آن قدر ادامه مییابد تا خطا به حد ناچیز برسد. آهنگ تقارب این روش در وهله اول به مقادیر فرضی اولیه شدت جریان شاخهها و انتخاب صحیح حلقهها بستگی دارد. به علاوه عوامل دیگري نیز بر همگرایی و سرعت آن تأثیرگذار هستند که این مقاله به بررسی و اثبات آنها میپردازد. نخست آنکه در صورتی که شدت جریان شاخهاي پس از جمع جبري با خطاي حلقههاي مربوط به آن منفی شود، جهت جریان در شاخه یادشده تغییر نکند و دیگر آنکه شدت جریان شاخه یادشده در محاسبه خطاي حلقهها در تکرار بعد، با علامت جبري خود در مخرج رابطه هاردي کراس در نظر گرفته شود. در ادامه یک شبکه فرضی مورد تحلیل قرار گرفته و براي اعتبارسنجی نتایج از روش نیوتن- رفسون استفاده شد. نتایج حاصل از رویکرد اثباتشده بر پاسخ حاصل از روش نیوتن- رفسون انطباق دارد.


دانلود مقاله