بهینه سازي نرخ تولید معادن با استفاده از بیشینه سازي مشروط NPV

چکیده

نرخ تولید از جمله مهمترین متغیرهاي تأثیرگذار بر طراحی و ارزیابی اقتصادي پروژههاي معدنی است. عوامل متعددي نظیر متغیرهاي مرتبط با مشخصات کانسار، اقتصاد بازار، اقتصاد پروژه و مسائل فنی بر نرخ تولید مؤثر میباشند. یکی از مهمترین روشها براي انتخاب نرخ تولید بهینه، روش مبتنی بر بیشینهسازي ارزش خالص فعلی است. این روش منجر به نرخ تولید بسیار بالا، دوره عمر کوتاه و یا غیر معمولی میشود که در عمل غیر قابل دستیابی و نامطلوب است. در این تحقیق مدلی براي تعیین نرخ تولید بهینه بر اساس بیشینهسازي مشروط ارزش خالص فعلی و با رعایت شرایط لازم ارائه شده است. این شرایط شامل حداقل دوره عمر پروژه، حداکثر تناژ روزانه معدنکاري (کانسنگ و باطله) و امکان تأمین مالی پروژه است. با استفاده از دادههاي یک معدن مس، آزمون مدل در قالب یک مثال فرضی انجام شده و نرخ تولید بهینه محاسبه شده است.


دانلود مقاله