چشم اندازی بر وضعیت مس در سال 2014

بر طبق داده هاي سوفي چانگِ وود مکنزي ، انتظار مي رود که در سال آينده مصرف مس حدود 4 درصد در سال افزايش يابد و چين بيشترين نقش را در اين افزايش داشته باشد. چانگ در اوايل ماه جاري در لندن ضمن صحبت کنفرانس معادن و پول توضيح داد که گر چه انتظار مي رود مصرف چين در سالهاي آينده به قوت خود باقي بماند،"ما بر اساس چگونگي رشد اقتصادي اين کشور از سال 2000 به بعد انتظار داريم که نرخ مصرف آن در سال 2013 ، درست زير نرخهاي اوج مصرف آلمان، ايالات متحده و ژاپن، به بالاترين سطح برسد. " اين در نقطه مقابل سويۀ عرضه در بازار مس قرار مي گيرد، که بر طبق داده هاي منتشره از سوي ناتيکسيس در سال 2013 از وضعيتي خوب برخوردار بود، به صورتي که توليد معدني اين فلز در طول سال جاري به دليل وارد خط توليد شدن معادن جديدي همچون اويو تولغوي و مينيسترو هاله س و رشد توليد معادن کلاهواسي و اسکونديدا حدود 8 درصد صعود کرد، و احتمالاً در سال 2014 بهتر هم خواهد شد. اما با آنکه توليد معدني در طول سال افزايش يافت، مسائل گوناگون صنعت ذوب به اين معنا بود که توليد مس پالايش يافته سخت تر خواهد بود، که همين مي تواند توضيحي بر افزايش نرخهاي ذوب و پالايش شرکتهاي ذوب و صعود پريميومهاي فيزيکي باشد. بر طبق داده هاي ناتيکسيس، ترکيبي از رشد حدوداً 1 ميليون تني در توليد مس معدني در سال و تنگناي موجود در عرضه مس پالايش يافته را مي توان باعث رشد معتدل قيمتهاي اين فلز و رساندن بهاي هر تن به حدود 7200 دلار دانست. اما ناتيکسيس مي گويد در طول سال 2014 بر ظرفيت ذوب اين فلز افزوده خواهد شد، و اين امر کمک مي کند تا توليد مس پالايش يافته افزايش يابد و در نتيجه آن بازار مس به سمت رشد تدريجي مازاد حرکت نمايد. اين مي تواند نهايتاً جلوي رشد قيمتهاي مس را بگيرد، هر چند که تنگناي کوتاه مدت عرضه مي تواند در آينده اي بسيار نزديک قيمتهاي محلي را بالا ببرد. وود مکنزي معتقد است که اين مازاد با توجه به پروژه هاي گوناگون جديدي که راه اندازي خواهند شد تا سال 2017 دوام خواهد آورد. چانگ مي گويد،" در سال 2017 به لحاظ نظري يک بار ديگر شاهد تنگناي عرضه خواهيم بود، اما در دوره اي ده ساله ما انتظار داريم بازار مس با کمبود حدوداً 6 ميليون تن در توليد معدني مشخص روبرو شود. در نتيجه بازار به دنبال استفاده مستمر از قراضه و جايگزيني مانند آلومينيوم خواهد بود، که در غير اين صورت کمبود ياد شده به چيزي در حدود 9 ميليون تن خواهد رسيد." مطابق با داده هاي استاندارد بانک، با آنکه توليد مس پالايش يافته چين در سال 2013 شديداً افزايش يافته، پريميومها در سطح صعودي حدوداً 200 دلار براي هر تن باقي مانده اند، ذخائر انباري بورس پيشفروش شانگهاي شديداً در حال تنزل اند، واردات در حال افزايش و بازار داخلي متحمل خسارتهايي ست. اين بانک در آخرين گزارش ماهانه خود در رابطه با فلزات پايه مي نويسد که "اين عوامل تأييد مي کنند نه تنها عرضه مس پالايش يافته چين در سال جاري بالاتر از انتظارات اوليه بوده بلکه تقاضاي آن نيز، هم از لحاظ حجم مادي و هم از لحاظ ارزش مالي، چنين بوده است.مصرف ظاهري در ماه گذشته به حدود 1 ميليون تن رسيد، و طبق محاسبات ما در رابطه با رشد مصرف ظاهري اين کشور در سال 2013 تا ماه نوامبر ، نرخ آن حدوداً 10 درصد بوده است. "اين بانک در ادامه مي گويد که در نتيجه اين واقعيات، سال 2014 از لحاظ مصرف ظاهري با قوت شروع خواهد شد. اما رقم رشد مصرف ظاهري در کل سال آينده در حدود 5.5 درصد خواهد بود. اين بانک رقم مازاد عرضه سالهاي 2014 تا 2016 را حدود 200 هزار تا 300 هزار تن در سال برآورد مي کند.