از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت: ابقاء رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 8 استان كشور

با صدور احكام جداگانه رييس سازمان صنعت، معدن وتجارت استانهاي خراسان جنوبي ، گيلان، آذر بايجان شرقي ، قم ، همدان، تهران، مركزي سيستان و بلوچستان در پست خود ابقاء شدند. مهندس محمد رضا نعمت زاده» در احكام صادر شده وتجارت « «عليرضا جميع » را دراستان خراسان جنوبي ، « علي منتظري » را در استان گيلان، « محمد جعفر عظمايي » رادر استان آذر بايجان شرقي ،« يونس عال پور» را در استان قم ، « سعيد سياري » را در استان همدان،« يدالله صادقي » رادر استان تهران، « عليرضا زاوشي» را دراستان مركزي و « نادر مير شكار» رادر استان سيستان و بلوچستان ابقاء كرده است.
وزير صنعت، معدن وتجارت در متن احكام صادر شده آورده است: ايجاد تحرك و پوياييي در نهادهاي صنعتي ، معدني وتجاري از طريق ارتقاء دانش فني ، تعامل و ارتباط فعال با تشكل هاي غيردولتي و مردم نهاد، شناسايي و و ساماندهي واحدهاو طر ح هاي صنعتي ، معدني و تجاري منطقه ، ارتقاء نظام مهندسي صنعت و معدن همچنين توليد صادرات محور با هدف افزايش توان ارزآوري، مورد تاكيد است.
وي درادامه تصريح كرده است: بديهي است هماهنگي و تعامل مناسب با دستگاهها ي اجرايي، هماهنگ سازي و تقويت ، تشكل هاي توليدي و تجاري و استفاده مطلوب از ظرفيت هاي عظيم توليد و تجارت و همچنين نظارت موثر بر فعاليت هاي اقتصادي ، دستيابي به اهداف تعيين شده را بيش از پيش محقق خواهد ساخت.
مهندس نعمت زاده در پايان آورده است: انتظار است با رعايت اصول قانون مداري ، اعتدال گرايي و منشوراخلاقي دولت تدبيرو اميد، ضمن رعايت كامل قوان