انتشار عملکرد 9 ماهه شرکت توسعه معادن روي ايران

شرکت توسعه معادن روي پيش بيني عملکرد 9 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 92 را منتشر کرد.
شرکت توسعه معادن روي پيش بيني درآمد هر سهم شرکت اصلي براي سال مالي 92 را با سرمايه يک هزار و 913 ميليارد و 950 ميليون ريال در بهمن و اسفند ماه 91 به صورت حسابرسي شده مبلغ 427 ريال، در تير ماه 92 مبلغ 452 ريال، در مهر و دي ماه 92 به صورت حسابرسي شده مبلغ 569 ريال، در دي ماه 92 مبلغ 608 ريال و در بهمن ماه با سرمايه دو هزار و 413 ميليارد و 950 ميليون ريال مبلغ 482 ريال اعلام کرده است و طي دوره 9 ماهه مبلغ 68 ريال سود به ازاي هر سهم کنار گذاشت و به 4 درصد از پيش بيني هايش رسيد.
 " کروي" پيش بيني درآمد هر سهم تلفيقي گروه براي سال مالي 92 را با سرمايه يک هزار و 913 ميليارد و 950 ميليون ريال در بهمن ماه 91 مبلغ510 ريال و در اسفند ماه مبلغ 486 ريال، در تير ماه 92 مبلغ 522 ريال و در مهر ماه 92 مبلغ 683 ريال ، در دي ماه مبلغ 681 ريال، در دي ماه 92 مبلغ 719 ريال و با سرمايه دو هزار و 413 ميليارد و 950 ميليون ريال طي بهمن ماه سال جاري مبلغ 570 ريال اعلام کرده است.
"کروي" پيش بيني درآمد هر سهم شرکت اصلي را براي سال مالي 91 در نخستين پيش بيني مبلغ 299 ريال و در آخرين پيش بيني مبلغ 530 ريال اعلام کرده بود که مطابق صورتهاي مالي حسابرسي شده مبلغ 548 ريال به ازاي هر سهم محقق شد.
اين شرکت همچنين پيش بيني درآمد هر سهم تلفيقي را براي سال مالي 91 در نخستين پيش بيني مبلغ 332 ريال و در آخرين پيش بيني مبلغ 632 ريال اعلام کرده بود که مطابق صورتهاي مالي حسابرسي شده مبلغ 604 ريال به ازاي هر سهم محقق شد.