نگاهي بر عملکرد 10 ماهه سيمان اصفهان

پايگاه خبري معدن نيوز-شرکت سيمان اصفهان در دوره 10 ماهه منتهي به 30 دي ماه 92 با اختصاص 830 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 72 درصد از پيش بيني هايش را محقق کرد. به گزارش معدن نيوز، شرکت سيمان اصفهان پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 92 را با سرمايه 76 ميليارد ريال مبلغ 2168 ريال، در خرداد ماه 92 مبلغ 2858 ريال، در مرداد ماه 92 (حسابرسي شده) مبلغ 2861 ريال، در مهر ماه 92 مبلغ 2878 ريال و با سرمايه 200 ميليارد ريال مبلغ 1097 ريال، در دي ماه 92 مبلغ 1201 ريال، در اسفند ماه 92 مبلغ 1145 ريال اعلام کرده است و طي 10 ماه با اختصاص 830 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 72 درصد از پيش بيني هايش را پوشش داد. اين شرکت دلايل تعديل پيش بيني را افت مقدار فروش در ديماه و نيمه اول بهمن ماه بعلت برودت شديد دما، واقعي تر شدن هزينه هاي پيش بيني شده ،افزايش هزينه هاي مالي به دليل دريافت بخشي از تسهيلات پيش بيني شده در بهمن ماه ،افزايش درآمد حاصل از سرمايه گذاريها به دليل افزايش سود غير عملياتي شرکت هاي وابسته ،افزايش درآمدهاي غيرعملياتي به دليل شناسايي سود ناشي از تسعير نرخ ارز اعلام کرده است. بر اساس اين گزارش هيئت مديره اين شرکت در نظر دارد 70 درصد سود خالص سال مالي 92 را جهت تقسيم بين سهامدران به مجمع عمومي عادي ساليانه پيشنهاد کند. "سصفها" پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي 91 را با سرمايه 76 ميليارد ريال مبلغ 1707 ريال و در آخرين پيش بيني مبلغ 2525 ريال اعلام کرده است که مطابق صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده و صورت‌هاي مالي حسابرسي شده مبلغ 2486 ريال محقق شد.