تامکارسنگ آرین

  • پرینت
مدیر عامل :    
امهدی داوری
مدیرداخلی:     

تلفن : 031-45838140
فکس 031-45836279
تلفن همراه -
اآدرس اینترنتی
www.tamkar.com
New9  New5   
 تولید و عرضه دستگاه ها و لوازم و تجهیزات معدنی و حفاری