بازارهای سنگ استان همدان

  • پرینت

استان همدان به عنوان یکی از بزرگ ترین استان های فعال در صنعت انواع سنگ های تزئینی از قطب های اصلی ایت صنعت به شمار می رود.